CENÍK ZA POŘÍZENÍ KOPIÍ DOKLADŮ

Téma: Základní dokumenty
Vydáno dne 13. 04. 2013

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Jestliže člen SVJ požaduje pořízení kopií dokladů, které nejsou k dispozici v elektronické formě, je povinen uhradit předem na účet SVJ zálohu na náklady spojené s pořízením takových kopií.

CENÍK ZA POŘÍZENÍ KOPIÍ DOKLADŮ

Každý člen Společenství Petržílkova 2486-2491 (dále jen SVJ) má právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, jakož i do účetních knih a dokladů. Základní informace o SVJ jsou uvedeny na internetových stránkách SVJ v sekci základní dokumenty. Informace o běžné správě a činnosti výboru, včetně přehledu výdajů SVJ, jsou uvedeny v zápisech ze schůzí výboru. Všechny tyto informace jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách SVJ.

Účetní knihy jsou vedeny v elektronické formě a v této formě jsou zdarma k dispozici všem členům SVJ, kterým budou na požádání zaslány na jimi určenou emailovou adresu (případně jim bude zaslán odkaz na zabezpečené internetové stránky, na nichž jsou tyto dokumenty k dispozici).

Také ostatní dokumenty (účetní doklady – faktury, smlouvy apod.) jsou zpravidla (platí zejména pro dokumenty vzniklé od roku 2013) k dispozici v elektronické formě a v této formě jsou zdarma k dispozici všem členům SVJ, kterým budou na požádání zaslány na jimi určenou emailovou adresu (případně jim bude zaslán odkaz na zabezpečené internetové stránky, na nichž jsou tyto dokumenty k dispozici).

Bezplatný elektronický přístup k výše uvedeným dokumentům znamená přístup k uceleným souborům příslušných údajů (např. vyúčtování či předpisy záloh všech členů SVJ, hlavní účetní kniha, kompletní smlouva apod.). Vyhledání konkrétní položky dat je již věcí každého člena SVJ požadujícího přístup k těmto informacím.

Protože dokumenty SVJ mohou obsahovat osobní údaje členů SVJ, je každý člen SVJ, který do nich nahlíží, pořizuje si jejich kopie či výpisy z nich nebo o ně žádá, povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. To znamená, mimo jiné, že nesmí dokumenty obsahující osobní údaje jiných členů SVJ zpřístupnit třetím osobám.

Jestliže člen SVJ požaduje pořízení kopií dokladů, které nejsou k dispozici v elektronické formě, je povinen uhradit předem na účet SVJ zálohu na náklady spojené s pořízením takových kopií.

Cena za vyhledání dokladu a pořízení kopií zahrnuje čas, který touto prací stráví příslušný člen výboru, a náklady na papír a technické zařízení (tiskárnu, kopírku, skener) plus poštovní poplatky.

Cena za pořízení kopií dokladů, které nejsou k dispozici v elektronické formě, činí 250 Kč za každou i započatou hodinu práce (vyhledání požadovaných údajů, pořízení kopií, odeslání). Tato cena zahrnuje maximálně 10 stran formátu A4, tzn. cena za pořízení 1 až 10 stran formátu A4 činí 250,- Kč, cena za pořízení 11 až 20 stran formátu A4 činí 500 Kč, cena za pořízení 21 až 30 stran formátu A4 činí 750 Kč atd.

Standardní lhůta vyřízení požadavku na nahlížení do dokladů SVJ a pořízení kopií je jeden kalendářní měsíc. Při požadavku na pořízení více než 10 stran formátu A4 se tato lhůta přiměřeně prodlužuje.

Příslušná částka, kterou člen SVJ zaplatí za takto pořízené kopie dokladů, bude vyplacena členovi výboru, který kopie pořizoval.