ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 29. 11. 2021

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 27. 12. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


konané formou elektronické konference ve dnech 29.11.-5. 12. 2021

Program schůze ve formátu PDF


ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 29. 11. 2021
konané formou elektronické konference ve dnech 29.11.-5. 12. 2021

PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
Bez připomínek

2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podala informaci
b) Zajištění zimního úklidu od listopadu do března: p. Nátr
c) Revize požárního odvětrání: ing. Hrdý – splněno
d) Podzimní kontrola střechy: Mgr. Mucha – splněno

3. Nové úkoly
a) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková, ing. Hrdý – do 10. 12. 2021
b) Odečty měřidel – příprava a provedení: dr. Kotačková, ing. Hrdý (před koncem roku
zkontrolovat gatewaye ve vchodech, případně restartovat router)
c) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová
d) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání, výkazy pro zdravotní pojišťovny: ing.
Nátrová, dr. Kotačková
e) Zajištění revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídky: ing. Hrdý – leden 2021
f) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková zajistí a Ing. Hrdý doručí ČMZRB do 15.12.2021

4. Správa
- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu
Hotovostní výdaje k proplacení:
materiál na okap 379,00 Kč

5. Finanční info (viz přílohu)
Pohledávky k 30.11.2021: žádné pohledávky
Stav na bankovních účtech k 30.11.2021: 4 298 275,96 Kč
Přehled nákladů hrazených od 1.9.2021 do 30.11.2021: viz přílohu č. 1

6. Různé

Žádáme vlastníky, kteří mají uložené předměty (kočárky, botníky, jízdní kola, odpad apod.)
na chodbách, aby tyto překážky odstranili. Komunikační prostory (chodby, schodiště), které
jsou součástí únikových cest, musí být udržovány trvale volně průchodné tak, aby nebyla
omezena evakuace nebo záchranné práce.

V 2490 se v poslední době projevuje vandalizmus – opakované poškozování čidel, odložený
nábytek ve výtahu, vypáčené skříňky komunikačních zařízení. Prosíme všechny vlastníky, aby
jakékoli nevhodné chování, které ve vchodě 2490 zaznamenají, neprodleně oznámili výboru.

Termín příští schůze: únor 2022