Odumřelý strom

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 06. 01. 2022

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Vážení členové SVJ, s politováním oznamujeme, že strom (sakura) na severní straně u č.p. 2491 je v tak špatném stavu, že další pokusy o jeho záchranu by již byly marné – viz níže vyjádření ředitele zahradnické firmy, která pro nás provádí údržbu zeleně na našich pozemcích.

Včera se byl náš zahradník podívat na sakuru na vašem pozemku, aby dle dohody provedl její hlubší řez, nicméně strom je skutečně mrtvý. Houbových chorob je patrných již více, nežli tomu bylo v sezóně, kůra na kmeni je popraskaná a pletiva jsou shnilá. Dnes ráno mi byly doručeny i vzorky několika větviček a jakýkoliv zásah kromě pokácení tak považuji za zbytečné plýtvání penězi. Osobně bych doporučoval strom pokácet.

Protože podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, jsou všechny dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním
a ničením, je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody,
přičemž podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny povolení ke kácení
dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin.

V některých případech však není třeba ke kácení dřevin povolení, ale postačí
oznámení před provedením kácení (§ 8 odst. 2). Oznámíme tedy OŽP záměr
našeho SVJ v zastoupení spoluvlastníků pozemku strom pokácet a po uplynutí
příslušné lhůty kácení provedeme, pokud OŽP kácení nezakáže. V takovém
případě bychom museli postupovat složitějším způsobem a podat žádost o
povolení kácení s vyjádřením většiny spoluvlastníků.

Jako náhradní výsadbu navrhujeme na stejném místě vysadit opět sakuru.

výbor Společenství Petržílkova 2486-2491