POZVÁNKA na výroční schůzi shromáždění a plná moc

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 21. 04. 2022

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


POZVÁNKA na výroční schůzi
shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491,
která se koná ve čtvrtek dne 19. května 2022
od 19.00 hod. (prezence od 18.30)
v kinosále Gymnázia Jaroslava Heyrovského
Mezi školami 2475, Praha 5

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF


Program:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2021
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2022 až červen 2023
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2022 až červen 2023

Podklady k jednání (vyúčtování) jste obdrželi osobně, případně doporučeně poštou. Finanční plán na další období bude vyvěšen na nástěnkách a zveřejněn na našich internetových stránkách www.petrzilkova.cz.

Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, udělte laskavě plnou moc k zastupování pro svého zástupce (např. rodinného příslušníka nebo některého člena výboru). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.PLNÁ MOC


……….………………………………………………………….,
jméno a příjmení zmocnitele (uveďte své jméno a příjmení)jednotka č. …………………….
a číslo vaší bytové jednotky (vchod/číslo bytu)………………………………………………………….………..………………………………………
adresa


……………………………………………………………
datum narození (IČO u právnických osob)

zmocňuji tímto pana (paní)……………………………………………….…………………..………………………………………


……………………………………….…………………………..………………………………………
(uveďte jméno, příjmení, datum narození a bydliště osoby,
které dáváte plnou moc; v případě, že zmocňujete zástupce vchodu,
postačí uvést jeho jméno a příjmení),


aby mě zastupoval(a) na výroční schůzi
shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491
konané dne 19. května 2022
a mým jménem hlasoval(a)
a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.V Praze dne ……………….………..………………..………………………………………

podpis
KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF