POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI – BYTOVÉHO DOMU - otázky a odpovědi

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 14. 05. 2024

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Požadovaný rozsah pojištění:
Základní pojištění:
Požár
voda z vodovodních zařízení
vichřice, krupobití
povodeň, záplava
ostatní nebezpečí


Odpovědnost za škodu
škody způsobené výkonem vlastnických práv k nemovitosti

Rozšířené pojištění odpovědnosti:
škody způsobené činností související s výkonem funkce člena statutárního orgánu SVJ při správě pojištěného bytového domu, vlastníkům bytových a nebytových jednotek, kteří jsou členy pojištěného SVJ, nároky z ochrany osobnosti, regresní náhrady pojišťoven, náhrady vyplacené nemocenské


***

Vysvětlit modelové příklady (aby byl zřejmý rozdíl mezi pojištěním nemovitosti, které je předmětem této poptávky, a individuálním pojištěním domácnosti, případně individuálním pojištěním jednotlivých bytů):


1. Prasknou stoupačky (= společná část domu) a dojde k vytopení několika bytů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (stoupačky), na stavebních částech bytů (vybourání, zednické práce, obklady, výmalba, WC mísa, vana apod.)

Ano, hradí se škoda na společných částech domu a na stavebních částech bytů (příslušenstvím vodovodního zařízení se rozumí zejména klimatizační jednotky, solární panely, kotle, zařizovací předměty (WC mísy, umyvadla, vany, sprchové kouty, dřezy, apod. ) a vodovodní baterie


i na vybavení domácností?

Ano, škoda na vybavení domácnosti se hradí z odpovědnosti bytového domu, kdy bude pojistné plnění pokráceno o 1/x podílníka, do limitu na odpovědnost bytového domu (u pojištění odpovědnosti je škoda vždy hrazena v časové ceně). Pokud by měl vlastník pojištěnou svou domácnost a uplatňoval by pojistné plnění z daného rizika ze své smlouvy, Allianz vždy hradí v nových cenách.


Do jakého limitu (živel, odpovědnost)?

Vodovodní škoda – z rizika vodovodní škoda, do limitu rizika vodovodní škoda
Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.2. Vznikne požár ve společných částech domu (technická závada), který se rozšíří i do bytů. Vznikne škoda v důsledku požáru a následného zásahu hasičů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (chodby - štuky, výmalba, podlahová krytina, výtah) i na stavebních částech bytů (štuky, výmalba, obklady, radiátory vestavěné skříně a spotřebiče)

Hradí se škoda na společných částech domu a stavebních součástech z rizika požár


a movitých věcech v bytech (nábytek, koberce, vybavení domácnosti apod.)?

Poškození movitých věcí v domácnostech je hrazeno z odpovědnosti bytového domu, opět bude pojistné plnění kráceno o 1/X podílníka.


Do jakého limitu (živel, odpovědnost)?

Požár - limitem je pojistná částka na bytový dům

Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.3. Vznikne požár v jednom z bytů (technická závada, nedbalost), který se rozšíří i do
společných prostor a sousedních bytů. Vznikne škoda v důsledku požáru a následného zásahu hasičů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (chodby, výtah) i na stavebních částech bytů (štuky, výmalba, obklady, radiátory vestavěné skříně a spotřebiče)

Hradí se škoda na společných částech domu a stavebních součástech z rizika
požár.


a movitých věcech v bytech (nábytek, koberce, vybavení domácnosti apod.)?

Poškození movitých věcí v domácnostech je hrazeno z odpovědnosti bytového
domu, opět bude pojistné plnění kráceno o 1/X podílníka.


Do jakého limitu?

Požár - limitem je pojistná částka na bytový dům

Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.


Bude pojišťovna vymáhat škodu po škůdci (tj. vlastníkovi bytu, v němž požár vznikl), i když je současně pojištěným?

Záleží na konkrétní situaci, regres po viníkovi je možný, pokud bude prokázáno
Zavinění


Jaké pojistné krytí by SVJ a jeho členové měli mít?

Minimálně 10 mio, doporučujeme vyšší částku, ideálně 50 mio.

Odpovědnost statutárního orgánu SVJ – v ceně 1mio, doporučujeme 3 mio.


Jak je to v případě pronajatých bytů? Vztahuje se pojistné krytí z odpovědnosti i na nájemce (např. požár způsobí nájemce člena SVJ)?

Tady záleží, kdo za tu škodu odpovídá, pokud nájemce, pak by měl mít sjednanou odpovědnost na pronajaté nemovitosti. V rámci odpovědnosti SVJ je odpovědný vlastník.

Pojistné krytí z odpovědnosti se nevztahuje na nájemce, v tomto případě by škoda na majetku byla hrazena z rizika požáru - škoda na společných částech domu a stavebních součástech a pojišťovna by mohla uplatnit regres po viníkovi.

Výše uvedené ve formátu PDF